صفحه اصلی

با توجه به محدودیت هایی که گاها برای شبکه های اجتماعی پیش میاد توصیه میکنیم ، به عضویت فرم خبرنامه کمیته آموزش و پژوهش انجمن ورزش های هوایی ایران دربیایید با تشکر

خبرنامه کمیته آموزش و پژوهش